Προσλήψεις 68 ατόμων στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερις (4) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ , στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ : www.@pkm.gov.gr στη διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι : από 31-3-2019 έως 3-4-2019 και ώρα 15.00΄.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.