ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Ενημέρωση – Ανακοίνωση

ΡΙΨΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΥΑΔΔ – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλταss site

Στα δημοτικά διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού έχουν κατασκευασθεί δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων βαρύτητας και υπό κενό. Τα δίκτυα αυτά προορίζονται μόνο για την απομάκρυνση των αστικών λυμάτων και απαγορεύεται η ρίψη ομβρίων υδάτων.
Διαπιστώθηκε ότι γίνεται συστηματική ρίψη ομβρίων υδάτων στα δίκτυα ακαθάρτων με αποτέλεσμα να τίθενται αυτά εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας πρόβλημα στη δημόσια υγεία.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό λειτουργία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
«Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων»
Συστήνεται στους καταναλωτές να προβούν στην άμεση κατάργηση των παράνομων συνδέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. θα προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό και την κείμενη νομοθεσία ενέργειες, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Εκ της Διοικήσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.