Τοπικά ΔΕΛΤΑ : Η “επίμαχη” προκήρυξη για την θέση του διευθυντή στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

ΓΙΑ ΠΛΉΡΗ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΏΝ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΈΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ )

Προκήρυξη για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», 2. Των άρθρων 254 έως 258 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών. 4. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Επιχείρησης. 5. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, 6. Την αρ. αποφ. 3/2019 του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης με θέμα «Απόφαση πρόσληψης Διευθυντή», 7. Την απόφαση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./218/15794/30-12-2019) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή με θητεία στο ΝΠΙΔ «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ». 8. Την αρ. αποφ. 2/2020 26/03/2020 του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης με θέμα «Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την θέση του Διευθυντή».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» επί θητεία, με θητεία ίση με την θητεία των μελών του Δ.Σ., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

Γέφυρα 7/04/2020 Αρ. Πρωτ.:12617

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ
Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Τ.Κ. – Πόλη: 57011 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα email: info@kek-nefeli.gr www.kek-nefeli.gr Τηλέφωνο: 2310715241 & 2310715971 FAX: 2310715241 & 2310715971

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά:
1. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλικία έως 67 ετών. 2. Να έχει εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται. 3. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. 4. Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα). 5. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 6. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια. 7. Να μην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη που του καταβάλλεται είναι μεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόμενη κατώτερη σύνταξη του Ε.Φ.Κ.Α. 8. Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης. 9. Να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα: 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. 2. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής γλώσσας. 3. Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Μοριοδότηση των προσόντων
1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην διοίκηση επιχειρήσεων, 20 μόρια

2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε άλλες επιστήμες 15 μόρια (Μοριοδοτείται ένας μόνο διδακτορικός τίτλος)

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην διοίκηση επιχειρήσεων 15 μόρια

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε άλλες επιστήμες 10 μόρια (Μοριοδοτείται ένας μόνο μεταπτυχιακός τίτλος)

5. Πτυχίο Α.Ε.Ι Π.Ε. Διοικητικό – Οικονομικό 10 μόρια

6. Πτυχίο Α.Ε.Ι σε άλλο αντικείμενο 5 μόρια (Μοριοδοτείται ένα μόνο πτυχίο Α.Ε.Ι.) 7. Γνώση ξένης γλώσσας 5 μόρια (Μοριοδοτούνται έως και 2 γλώσσες) Άριστη γνώση 5 μόρια Πολύ καλή γνώση 3 μόρια Καλή γνώση 2 μόρια

8. Εμπειρία στην στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

( 1 μόριο για κάθε έτος. Μοριοδοτούνται έως και 10 έτη) 10 μόρια

9. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 3 μόρια 10. Προφορική συνέντευξη 40 μόρια

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης www.kek-nefeli.gr, στο https://diavgeia.gov.gr και σε μία τοπική εφημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και συγκεκριμένα από 08/04/2020 έως και 17/04/2020, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: info@kek-nefeli.gr στην οποία θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και βιογραφικό σημείωμα, όπως αναγράφονται παρακάτω.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2310715241 και 2310715971.
Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού τους, από την περαιτέρω διαδικασία:
1) Αίτηση συμμετοχής (υπογεγραμμένη και ψηφιοποιημένη σε μορφή pdf). 2) Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο europass (μορφή pdf). 3) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 Προς: Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: α. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι ακριβή και αληθή, β. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του site: gov.gr, της αντίστοιχης ενότητας: «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης») 4) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 5) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 6) Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf. Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. 7) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ψηφιοποιημένες σε μορφή pdf. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: i) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης (Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας). ii) Για τους μισθωτούς εκτός από την βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα απαιτείται και βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης. iii) Για τα άτομα που απασχολήθηκαν μέσω του προγράμματος stage βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να δηλώνονται το είδος της απασχόλησης, η χρονική διάρκεια και ο φορέας όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία. iv) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 Προς: Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα

σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και αντίγραφα των συμβάσεων για το διάστημα της εμπειρίας που δηλώθηκε(η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω του site: gov.gr, της αντίστοιχης ενότητας: «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης»). 8) Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Η/Υ ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf. Η γνώση χρήσης Η/Υ θα αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: i) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.. ii) Τίτλους σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης για τον σκοπό αυτό.
Μετά τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι, που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και έχουν προσκομίσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα δώσουν συνέντευξη στην αρμόδια επιτροπή.
Κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών στο e-mail: info@kek-nefeli.gr, από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων. Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα υποβληθεί σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Επιχείρησης, το οποίο θα αποφασίσει τελικά επί των ενστάσεων και στη συνέχεια θα εγκρίνει και τον οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’

Σαραφίδης Κωνσταντίνος