Δήμος ΔΕΛΤΑ : Προσλήψεις 29 εργαζομένων τετράμηνης διάρκειας

O Δήμος Δέλτα ανακοίνωσε την πρόσληψη   29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στις παρακάτω ειδικότητες:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ(Απορριμματοφόρων) 19 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(JCB) 4 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα 2 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(Καλαθοφόρου) 1 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(Ισοπεδωτή γαιών γρέϋντερ) 1 Τέσσερεις (4) μήνες
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου(Φορτωτή BOBCUT) 2 Τέσσερεις (4) μήνες

Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα διαβάσετε στην Προκήρυξη